Etický kódex

Slušnosť, korektné postoje a zdravé dlhodobé vzťahy

Kódex ako základná etická norma správania sa zamestnancov nadväzuje na
práva a povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a etickými
princípmi. Jeho účelom je vytvárať a podporovať žiaduce štandardy správania sa
zamestnanca subjektu Patrik Baláž Autosklo 1 (ďalej len Autosklo 1) pri výkone a stanoviť tak základné pravidlá vystupovania z hľadiska etiky spoločenského styku s fyzickými a právnickými osobami a inými zamestnancami.

Vzťahy so zákazníkmi

Autosklo 1 Levice presadzuje čestný a korektný prístup voči zákazníkom. V prevádzke podávame zrozumiteľné informácie o výrobkoch a službách. Nedopúšťame sa šírení neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach. Je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie. Zamestnanec sa nesmie zapájať do žiadnej formy ohrozovania, zastrašovania, nepriateľského konania alebo urážky na základe odlišnej rasy, farby pleti, náboženstva, pohlavia, národnosti, veku, statusu veterána, handikepu alebo politického názoru.

Vzťahy s dodávateľmi

Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch prevádzky a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné. Zaväzujeme sa dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak je prevádzka pod vplyvom mimoriadnych okolností a nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho, obojstranne prijateľného riešenia. Zamestnanci prevádzky nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie.

Vzťahy ku konkurencii
Prevádzka Autosklo 1 rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.

Vzťahy k regiónu a spoločnosti

Autosklo 1 sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny. V záujme prevádzky je vytvárať a udržiavať dobré vzťahy a efektívnu komunikáciu s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy a ostatných verejných inštitúcií. Je zakázané využívať dobrú povesť, imidž, obchodné meno alebo majetok subjektu pre podporu určitej politickej strany alebo politického hnutia. Politické aktivity v pracovnom čase a na pracoviskách spoločnosti sú neprípustné.

Vzťah ku životnému prostrediu

Autosklo 1 rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy, presadzuje normy na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov.

Záverečné ustanovenia

Za účelom dodržiavania vyššie uvedených zásad je možné akúkoľvek sťažnosť adresovať vedúcemu prevádzky alebo zavolať na číslo 0915 899 599.

Patrik Baláž, v.r.